СПУ : РЕФОРМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: СИСТЕМ ПЛАТА И УНУТРАШЊА КОНТРОЛА

Српска полицијска унија Вам овим путем приказује планирану реформу система плата и унутрашње контроле.

Нови систем плата је од 1.1.2019 године и нови начин организвања и деловања унутрашње контроле је на снази.

Дакле, овде је приказано обећање које је остварено.

Реформа система плата

Предложени нови систем плата представља модерно осмишљен концепт система плата где се под један кровни оквир стављају сви запослени у Министарству унутрашњих послова. Заснован је на претходној претпоставци везаној за постојање статуса полицијског службеника, државног службеника и намештеника и примену општих прописа о раду. Подразумева јединиствену основицу и јединствене елементе плата који сe потрвђују одлуком Владе. Почива такође, и на аутономности у уређењу плате, елемената плате, накнада плате и накнада трошкова, односно структуре плате, коефицијената, платних група и платних разреда, радних места и звања запослених у Министарству унутрашњих послова које се утврђује актом Министарства унутрашњих послова на који сагласност даје Влада, у складу са Законом о полицији.

Овај систем у будућности треба да успостави:

 • постојање адекватних критеријума (стандард на основу кога је заснован став) и мерила (посебност као услов за евалуацију) за суштински битне ствари;
 • постојање номенклатуре и описа радних места;
 • уједначеност плата, статуса, бенефиција и принадлежности по истим или сличним пословима или радним местима;
 • опредељивање објективно потребног броја запослених за оптимално извршење посла;
 • евалуацију и оптимизацију непотребних или анахроних пословних процеса, политика, процедура и надлежности;
 • усклађеност у параметрима и релацијама (бенефиција, статус, платни разред, додатни коефицијент, посебне накнаде);
 • постојање кадровског плана, каријерног система, транспарентности у кадрирању;
 • повећан степен ефективности (радити праве ствари) и ефикасности (радити праве ствари на прави начин) у раду;

Нови концепт плата би на нов, иновативан и реформски начин објективно уважио специфичности полицијског посла, на начин који прави јасну дистинкцију од остатка државне управе, али истовремено прави дистинкцију која има своје јасно образложење и неспорну препознатљивост.

Реформа Сектора унутрашње контроле

У складу стратешким документима, Акционим планом за Поглавље 23, Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА 2014-2018), Сектор је извршио анализу постојећег нормативног оквира и капацитета Сектора и на основу тога сачинио План активности и кораке који ће унапредити капацитете Сектора унутрашње контроле у сузбијању корупције у Министарству унутрашњих послова.

Израда нормативног оквира – Новим Законом о полицији предвиђено је да Сектор унутрашње контроле има нове надлежности:

 • Повећање надлежности СУК-а да врши контролу рада полицијских службеника и свих запослених у Министарству
 • Обавеза руководилаца контролисаних организационих јединица МУП-а, да одговарају за реализацију наложених мера од стране овлашћених службених лица Сектора
 • Спровођење теста интегритета
 • Провера промене имовинског стања запослених у МУП-у (руководилаца, као и за високоризична радна места у Министарству установљена анализом ризика од корупције)
 • Спровођење анализе ризика корупције и израда регистра ризика корупције у МУП-у
 • Сектор унутрашње контроле врши превентивни надзор свих организационих јединица у Министарству
 • Све организационе јединице Министарства, уколико током свог рада дођу до обавештајних података да је запослени у Министарству извршио кривично дело, на раду или у вези са радом, дужне су да без одлагања доставе обавештајне податке којима располажу Сектору унутрашње контроле, најкасније у року од 24 часа од сазнања
 • Предвиђене су тешке повреде службене дужности за све горе наведене одредбе, које имају за циљ јачање одговорности руководилаца свих организационих јединица МУП-а.

Сектор је предложио доношење нових подзаконских аката у складу са изменама Закона о полицији, које ће пратити и израда јасних процедура у поступању Сектора:

 • Правилник о начину и облицима вршења унутрашње контроле
 • Правилник о примени теста интегритета
 • Правилник о начину спровођења анлизе ризика корупције у МУП-у
 • Правилник о евиденцији имовинског картона и провери промене имовног стања
 • Правилник о раду у Сектору унутрашње контроле

Унапређење људских и техничких капацитета Сектора – Организационо јачање СУК-а и повећан број запослених у складу са новим надлежностима и дефинисаним стратешким документима; Набавка опреме (посебно опреме за прикривени надзор), софтвера и обука запослених у СУК-у

Увођење нових превентивних механизама у сузбијању корупције –У складу са добрим праксама сродних служби у Европи, Сектор ће  новим законом о полицији имати надлежност да спроводи анализу ризика корупције Министарству унутрашњих послова, спроводи тест интегриетта и врши проверу промене имовног стања руководилаца као и за високоризична радна места у Министарству установљена анализом ризика од корупције.

Унапређење сарадње са службама у оквиру МУП-а, тужилаштвом, другим државним органима и цивилним друштвом у области сузбијања корупције у МУП-у

Сектор унутрашње контроле и Служба интерне ревизије успоставили су јасне механизме међусобне сарадње кроз одређивање тачки контаката, као и методологију међусобне сарадње и формирања радних група по потреби, у складу са Акционим плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције.

Имајући у виду значај независних институција и цивилног друштва у праћењу примене закона и контроли рада Министарства, Сектор има потребу да стално унапређује сарадњу са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Заштитником грађана и Агенцијом за борбу против корупције, у циљу што ефикаснијег поступања по њиховим захтевима и сарадње у области превенције корупције у МУП-у.

Унапређење међународне оперативне сарадње са сродним службама у Европи и свету – Сектор унутрашње контроле има потписана четири проткола/меморандума о сарадњи са сродним службама у региону, те има потребу да потпише протоколе о сарадњи и са другим сродним службама у Европи и свету, а првенствено са државама са којима се граничимо због пружања помоћи у истрагама корупције на граничним прелазима.

Извор: mup.gov.rs (Сајт МУП-а Р. Србије)

 

Инфо СПУ

Podelite ovu stranicu: