СПУ: ИЗУЗЕТНИ РЕЗУЛТАТИ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У 2018 ГОДИНИ

Српска полицијска унија представља Вам извештај рада МУП-а Р.Србије у 2018 години.

Заиста, ово је за похвалу.

Прочитајте;

“ У складу са захтевима који се постављају пред Министарство Унутрашњих Послова, а самим тим и пред сектор за људске ресурсе,наставили смо са процесом динамичног развоја као и у претходне три године од када је Сектор формиран, оријентисани на права запослених и потребе организације. Прихватајући неопходне принципе управљања људским ресурсима, трудили смо се да испунимо захтеве и одговоримо на изазове са којим смо се у претходном периоду суочавали. Сходно наведеном, као и до сада, желимо да Вас упознамо са реализованим кључним активностима Сектора за људске ресурсе у 2018 години.

Усвајањем Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министрству унутрашњих послова Инт.01 број: 4685/18-13 до 13.06.2018 године Инт.број 7777/18-5 од 30.07.2018 године и Инт. Број 11643/18-05 од 15.11.2018 године, настављен је процес реформе управљања људским ресурсима, који је започет током претходних година. Правилником је утврђена нова структура акта који садржи поред нормативног и табеларног дела, по први пут и Каталог назива и описа радних места полицијских службеника, преглед дрђавних службеника и намештеника, категоризацију организационих целина и еквиваленте истих. Напред наведеним Министарство је настојало да се усклади са актима Владе и државне управе.

Наведени концепт примењен је и приликом израде  и усвајања Уредбе о специјалној и посебним јединицима полицији, који представља акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места специјалне и посебних јединица полиције.

Паралелно са наведеним поступило се утврђивању новог система плата у циљу отклањања неуједначености  и интерне неправедности у претходном систему, уводећи систем вредновања послова на основу објективних критеријума базираних на описима послова и задатака радног места. У складу са наведеним усвојена је Уредба и платама.

Такође, донет је Правилник о радним местима, односно пословима у Министарству унутрашњих послова на којима се стаж осигурања у ефективном трајању рачуна са увећаним трајањем.

Након усвајања наведених уследило је распоређивање запослених у Министарству.

Уложени су значајни напори да се препозна најбољи модел напредовања, који ће омогућити каријерни развој полицијских службеника са најбољим резултатима рада и компетенцијама, а уз испуњење прописаних критеријума. У те сврхе усвојена је Уредба о каријерном напредовању полицијских службеника, као и Уредба о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника.

Први пут је извршено оцењивање запослених у Министарству према моделу започетом 2017 године, у складу са Уредбом о оцењивању радника у  Министарству унутрашњих послова и у координацији са Комисијом за преиспитивање годишње оцене рада спроведена је анализа поступка оцењивања из које су проистекле препоруке за унапређење поступка.

У сарадњи са члановима тима у којем су били представници свих организационих јединица у седишту Министарства израђена је Стратегија управљања људским ресурсима у Министарству унутрашњих послова за период 2018-2023 година, са Акционим планом за њену имплементацију у дугогодишњем периоду, која је одобрена од стране министра.

У координацији са другим организацоним јединицама Министарства и репрезентативним синдикатима завршен је рад Радне групе на изради нацрта новог Правилника о Фонду за солидарну помоћ, у складу са којим је обрађено укупно 3160 захтева по основу: рођење детета запосленог, смрти запосленог, смрти чланова уже породице запосленог, по основу болести запосленог и по основу болести чланова уже породице запосленог. Извршена је исплата новчане честитке за 33860 деце запослених у Министарству унутрашњих послова, до 15 година старости.

Активиран је рад на порталу Централног регистра на нивоу Полицијских управа и установљена је Листа тежих болести и повреда ван рада која је објављена на Интернет сајту, у скалду са којом се зарада исплаћује у пуном износу.

Настављен је рад на унапређењу поступка решавања питања која се односе на радно-правни статус запослених и изради правних тумачења ради уједначавања праксе и смањења судских спорова и жалбених поступака.

Комуникација са синдикалним организацијама у свим сегментима рада је континуирана и као таква резултира бољем положају запослених.

У циљу што свеобухватније процене потреба организациних јединица и пројекције одлива запослених, одобрен је Интерни кадровски план Министарства унутрашњих послова за 2018 годину и израђен је први Кадровски план за државне службенике и намештенике за 2019 годину у Министарству унутрашњих послова.

Током 2018 године 59 лица засновало је радни однос на одређено време, а за 15 лица закључен је споразум о преузимању из другог државног органа. Укупно је спроведено 10 јавних и 84 интерна конкусра. Реализован је пријем 106 кандидата који су дипломирали на Крининалистичко – полицијској академији и 2 кандидата који су која су студије завршили по наставном плану и програму Више школе унутрашњих послова. Такође реализована је обука и пријем 468 полазника Центра за основну полицијску обуку, као и обука и пријем 153 полазника Основне обуке припадника ватрогасно – спасилачких јединица, 3 лица чији су сродници изгубили живот или рањени у току или поводом вршења службене дужности и 9 лица за која је подзаконским актом предвиђено да се конкурс не спроводи.

Усмерни на подизању стручних капацитета свих запослених донето је 18 програма обуке међу којима издвајамо Програм стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке и програм стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке у гађању ватреним оружјем, као и 7 програмских садржаја проблемске наставе.  У складу са донетим програмима усаглашена и ажурирана 23 приручника за полазнике основне  полицијске обуке, приручници за тренере и други наставни материјали. Такође, измењена је и Уредба о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова, чиме је прецизно дефинисан циклус сутручног оспособљавања и усавршавања.

У току је обука 17 и 18 класе, са укупно 540 полазника, као и пријем две класе полазника основне полицијске обуке – 19 и 20 класа. У складу са значајно увећаним бројем полазника у Центру за основну полицијску обуку су предузете активности на опремању и прилагођавању инфраструктурних, смештајних објеката и простора за наставу.

Током 2018 године реализоване су 23 специјалистичке обуке у 53 класе за 1,311 полазника.

На основу програма стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова за 2018 годину, реализовани су семинари за укупно 5123 полазника на палтформи „ MOODLE“ из наставне области Теоријска настава тестирано је 20319 полицијских службеника и креирано је 5 обука/курсева, од којих је најзначајнија Обука за основни, средњи и високи ниво руковођења, као и тестови знања енглеског језика и рада на рачунару за запосленекојима наведени тестови представљају посебан услов за обављање послова на радним местима на која се распоређују.

У текућој години реализоване су и 4 специјалистичке обукеза припаднике Сектора за ванредне ситуације за 110 полазника и 10 обука на тему стручног усавшавања припадника Сектора за ванредне ситуације са 705 полазника.

Сарадња са националном академијим за јавну управу је настављена, остварена је континуирана сарадња са Европском агенцијијом за обуку и спровођење закона ( CEPOL) , као и учешће на више командно-симулационих вежби са представницима управних округа, локалних самоуправа, компанија и Међународној „NATO EADRCC“ вежби „Србија 2018“.

Настављена је брига о здрављу запослених кроз организовање свих врста превентивних лекарских прегледа са посебним акцентом на периодичне лекарске прегледе и санитетска обезбеђења свих активности у Министарству.

Урађена је анализа извршених суицида запослених у Министарству унутрашњих пословау периоду од 2007 године до августа 2018 године, на основу које смо покренули мере психолошке превенције. Формализовали смо поступања старешина кроз: Оквир за поступање у ситуацијама са елементима ризика од суицида код запослених у министарству, оквир за поступање старешина у ситуацијама постојања индиција о злоупотреби алкохола, наркотика и склоности коцки, пружања психосоцијалне помоћи и подршке за запослене у Министарству, у случају ризик и пријављеног насиља у породици покренут је пројекат „ Животне кризе и системи подршке“- психоедукативне презентације у којима је учествовало 5554 запослених у Министарству, за које је припремљен и дистрибуиран пратећи материјал.  Израђен је предлог пројекта „ Превенција професионалне трауматизације“.

Хитну психолошку помоћ пружили смо запосленима у Министарству у изразито стресним ситуацијама преко СОС линије, спроводили смо дебрифинг интервенције, психолошко саветовање и саветовање из домена социјалног рада за 1983 запослена, вршили процену базичних компетенција и психолошку процену у процесу селективних обука за 1653 кандидата.  Израђен је оквир за покретање мера психолошке подршке дискриминисаном лицу у ситуацијама основане пријаве о извршеној дискриминацији.

Измењен је и усвојен „Правилник о критеријумима и и начину поступања у пружању психолошке помоћи и подршке запосленима у Министрству унутрашњих послова“. Такође, покренут је пројекат „Мотивациони говори“  за руководиоце у Министрству и учествовали смо у изради „ Директиве о начину поступања раздужења и поновног задужења службеног оружја полицијског службеника – учесника у догађајима са елементима насиља.

Припремљене су и промовисане „ Смернице за имплементацију мера за остваривање родне равноправности у Министарству унутрашњих послова Републике Србије кроз систем управљања људским ресурсима“, које су одобрене од стране министра унутрашњих послова,

Сектор за људске ресурсе ће и у наредном  периоду наставити сарадњу са организационим јединицама Министарства, не занемарујући потребе за пружањем квалитетних услуга, подршке и помоћи у раду како запосленима тако и руководиоцима. Развијаћено вештине и знања, унапређивати повезаност субјеката укључених у процес управљања људским ресурсима и својим доприносом утицати да Министарство оствари своје приоритетне циљеве. „

 

Помоћник министра

Катарина Томашевић

 

СПУ инфо

Podelite ovu stranicu: