SPU: INTERPOL-BORBA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA NA BALKANU

Aktivnost Interpola u cilju suzbijanja kriminala, u vidu borbe protiv trgovine ljudima na Balkanu trajala je od juna 2021. godine do decembra 2023. godine, a projekat je finansiralo (u vidu donacije) Savezno ministarstvo inostranih poslova Nemačke sa budžetom od 1.140.000 evra. Ovaj uspešno realizovan projekat zahteva njegovo ponavljanje u ovoj i narednim godinama, obzirom na situaciju u svetu posebno u pogledu na migrantsku krizu, koja je na našem podneblju ključna za reševanje.

Situacija THB

Trgovina ljudima (THB-Trafficking in Human beings) je unosan i brzo rastući oblik zločina koji uključuje regrutovanje žrtava raznim sredstvima kao što su nasilje, obmana, prinuda ili sila sa isključivom svrhom eksploatacije.

Trgovci ljudima koriste sve sofisticiranije i prilagođene metode da ciljaju i iskorišćavaju ugrožene ljude za profit, uz duboko zanemarivanje ljudskog života i dostojanstva.

Krijumčarenje migranata je usko povezano sa trgovinom ljudima. Mreže za krijumčarenje migranata mogu da iskoriste ljude koji traže bolji život olakšavajući njihov ilegalni ulazak u zemlju i dalje ih iskorišćavajući.

Nekoliko država Zapadnog Balkana je dvostruko pogođeno jer su i zemlje porekla i zemlje tranzita za migrante. Neki od njihovih stanovnika nastoje da migriraju, dok ljudi iz drugih zemalja prolaze kroz region sa ciljem ulaska u Evropsku uniju.

Ciljevi projekta

Projekat THB Balkans će ojačati istražne kapacitete agencija za sprovođenje zakona u balkanskim zemljama u borbi protiv trgovine ljudima. Ovo će se postići pružanjem ciljane obuke, istražne i operativne podrške i ekspertize za kriminalističku analizu.

Krajnji cilj je da agencije za sprovođenje zakona identifikuju slučajeve trgovine ljudima i razbiju odgovorne organizovane kriminalne grupe.

Učesnici u projektu će predstavljati kriminalnu i graničnu policiju, nacionalne koordinatore trgovine ljudima, specijalizovane jedinice, sudije, tužioce, nacionalne centralne biroe (NCB) INTERPOL-a i nacionalne policijske akademije.

Projektne aktivnosti

Nakon izvršenja procene potreba u svakoj zemlji, sledeći programi obuke će biti isporučeni onlajn putem INTERPOL virtuelne akademije:

Interpolove policijske sposobnosti:

Ova komponenta osposobljava učesnike sa neophodnim veštinama i znanjem za efikasno korišćenje baza podataka, aplikacija, proizvoda i usluga INTERPOL-a.

Rod i transnacionalni kriminal:

Ova komponenta istražuje uticaj roda na rad organa za sprovođenje zakona, kao što su rodno zasnovani pokretači regrutovanja, profili počinilaca i žrtava i specifični rizici sa kojima se suočavaju različiti polovi. Cilj je ne samo otkrivanje zločina, već i postupanje sa žrtvama na rodno osjetljiv način kako bi se spriječila ponovna viktimizacija.

Borba protiv trgovine ljudima (mali privatni onlajn kurs):

Među temama koje se obrađuju su istražne tehnike za suzbijanje trgovine ljudima, modus operandi i srodni međunarodni pravni okviri.

Sesije obuke instruktora, na kojima će odabrani učesnici biti obučeni da drže nacionalne kurseve obuke za lokalne istražitelje u žarišnim područjima.

Ostale aktivnosti uključuju:

Sastanci Grupe eksperata za trgovinu ljudima (HTEG);

Podrška tekućim istragama;

Nacionalni kursevi obuke;

Doseg i učešće na relevantnim spoljnim događajima, sastancima ili konferencijama;

Stolna vežba za pripremu za operaciju na terenu korišćenjem policijskih sposobnosti INTERPOL-a;

Regionalna operacija za identifikaciju slučajeva trgovine ljudima, zaštitu žrtava i hapšenje počinilaca.

Uključene države:

Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Bugarska, Rumunija, Albanija.

Organizovane kriminalne grupe

Organizovane kriminalne grupe iskorišćavaju najugroženije ljude za profit, uz potpuno zanemarivanje ljudske bezbednosti i dostojanstva.

Trgovina ljudima i krijumčarenje migranata su kriminalni poslovi sa niskim rizikom i visokim profitom koji koriste sve sofisticiranije metode i tehnološka sredstva da prošire svoj domet.

Oni su takođe povezani sa drugim zločinima, uključujući nezakonite tokove novca, korupciju, prevaru dokumenata, trgovinu nedozvoljenom robom, sajber kriminal i terorizam.

Trgovina ljudima i krijumčarenje migranata su dva različita zločina, ali se mogu preklapati jer oba profitiraju od ranjivih ljudi.

Vrste trgovine ljudima

U slučaju trgovine ljudima, žrtve se tipično regrutuju obmanom (uz obećanje boljeg života), pretnjama ili silom, isključivo u svrhu eksploatacije.

Trgovina ljudima radi seksualne eksploatacije

Ovaj oblik trgovine ljudima pogađa sve regione u svetu. Žrtve, većinom žene i deca, namamljene su na različite načine, transportovane ili utočište do ili u mestu eksploatacije gde im se često oduzimaju putna i lična dokumenta, kontrolišu ili ograničavaju kretanje, a seksualno su eksploatisane, često suočene sa mnogim drugim oblicima nasilja i zlostavljanja.

Trgovina ljudima radi prinudnog posla

Žrtve ovog široko rasprostranjenog oblika trgovine ljudima dolaze prvenstveno iz zemalja u razvoju. Oni mogu biti primorani da rade na radno intenzivnim poslovima kao što su poljoprivreda, rudarstvo, ribarstvo ili građevinarstvo, ili držani u kućnom poslu.

Trgovina ljudima radi prisilnih kriminalnih radnji

Žrtve su prinuđene na niz nezakonitih radnji, koje zauzvrat stvaraju prihod za kriminalne organizacije. Aktivnosti mogu uključivati krađu, uzgoj droge, prodaju falsifikovane robe, a odnedavno i prevaru koja se često sprovodi zloupotrebom tehnologije. Žrtve često imaju kvote i mogu se suočiti sa teškim kaznama ako ne rade na odgovarajući način.

Trgovina radi vađenja organa

U mnogim zemljama liste čekanja za transplantaciju su veoma dugačke, a kriminalci su iskoristili ovu priliku da iskoriste očaj pacijenata i potencijalnih žrtava-donora. Nakon što se transplantacije održe, donatori žrtve često vide malu ili nikakvu nadoknadu za transakciju, suočavaju se sa velikim zdravstvenim problemima i finansijskim izazovima kako bi imali odgovarajuće medicinsko praćenje.

Krijumčarenje migranata – ključni izazovi

U poslednjoj deceniji, proces globalizacije i višestruke krize koje utiču na različite regione sveta kroz ekonomske poteškoće, oružane sukobe, terorizam i klimatske promene, gurnuli su najugroženije ljude da migriraju u potrazi za sigurnijim životnim uslovima.

Ovim smo videli porast aktivnosti organizovanih kriminalnih mreža koje omogućavaju neregularnu migraciju. Dajući lažne putne isprave, organizujući prevoz i zaobilazeći zvanične granične kontrole, kriminalci ostvaruju ogroman profit.

Krijumčarenje se vrši kopnom, vazduhom ili morem. Sve zavisi koliko je neko spreman da plati – i rizikuje.

Mreže organizovanog kriminala

Organizacije za krijumčarenje migranata se vode kao preduzeća, privučeni visokim profitnim maržama i malim rizicima. Oni imaju koristi od slabog zakonodavstva i relativno niskog rizika od otkrivanja, krivičnog gonjenja i hapšenja u poređenju sa drugim aktivnostima transnacionalnog organizovanog kriminala.

Mreže krijumčarenja mogu biti opsežne i složene i mogu uključivati ljude koji obavljaju niz različitih uloga:

regruteri, posrednici;

kapetani čamaca, vodiči, vozači;

lica koja daju ilegalne putne isprave;

oni koji usput obezbeđuju smeštaj.

Suočeni sa oštrijom imigracionom politikom u zemljama odredišta i poboljšanom tehnologijom za službenike da nadgledaju granične prelaze, voljni migranti se sve više oslanjaju na usluge organizovanih krijumčara.

Rute krijumčarenja su postale sve više međusobno povezane i složenije kao odgovor na zakonodavne aktivnosti i aktivnosti sprovođenja zakona. Oni mogu biti jednostavni i direktni, ali češće nego ne, zaobilazni su. Na primer, migranti iz Afrike i Azije mogu se naći u mešovitim migracionim tokovima duž iste rute krijumčarenja do Evrope, Severne Amerike i drugih krajnjih destinacija.

Upotreba tehnologije

Zloupotreba tehnologije proširuje domet i profit i trgovaca i krijumčara, dok istovremeno smanjuje rizik da budu otkriveni zakonom.

Tehnologija je povezana sa svim fazama trgovine ljudima: regrutovanje, transport ili skrivanje, kontrola, eksploatacija i finansijske transakcije.

Što se tiče krijumčarenja migranata, dok neki migranti i krijumčari ostvaruju kontakt licem u lice na poznatim mestima sastajanja, ovaj proces se sve više odvija na mreži. Platforme se profesionalno vode i prate određeni poslovni model. Kriminalne grupe koriste otvoreni i mračni veb da regrutuju, prikupljaju informacije u realnom vremenu o rutama, komuniciraju i reklamiraju svoje usluge.

Realnost, nažalost, može biti veoma različita od onoga što se reklamira. Opasni putevi, pretrpani čamci, napuštanje, otmice i rizik od smrti samo su neke od opasnosti sa kojima se suočavaju migranti kada krenu.

Anonimnost koju nudi tehnologija čini kriminalcima teško ući u trag. Oni su uglavnom nepoznati ljudima kojima trguju ili ljudima kojima nude usluge šverca, kriju se iza pseudonima i koriste šifrovane metode komunikacije što predstavlja veliki izazov za sprovođenje zakona.

Strukovno policijsko udruženje „Srpska policijska unija“ poziva sve gradjane da ukoliko imaju saznanja o bilo kom obliku trgovine ljudima da prijave policiji. Bezbedna zajednica je jedna od ključnih stavki za normalan i srećan život.

SPU info

 

Izvor: „Interpol“

Podelite ovu stranicu: