СПУ : РЕФОРМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Српска полицијска унија ће Вам у наредном периоду приказати што је могуће детаљније реформу министарства.

Реформа полиције је један од најважнијих реформских процеса у Републици Србији.

Она се огледа у трансформацији  у модерну, ефикасну, ефективну, демократску и одговорну полицију која је у складу са стандардима и моделима Европске уније.

Реформа функције управљања људским ресурсима је подржана кроз пројекте који су финансирани из ИПА фондова, билатералне програме и донације.

Пројекти:

Реализовани пројекти:

 1. Анализе стања Министарства унутрашњих послова у области функције управљања људским ресурсима – ОЕБС-а 2010. године
 2.  „Представљање савременог концепта управљања људским ресурсима“ – билатерална сарадња са Краљевином Шведском, DCAF,  jануар 2012 – jун 2014. године;
 3. Побољшање управљања информацијама, фаза 3” – билатерална сарадња са Краљевином Норвешком, IMG, 2012-2015;
 4. Модеран концепт управљања људским ресурсима у МУП”, ЕУ – твининг компонента,  ИПА 2012, 2014-2016;
  http://hrmmup.rs/sr_RS/home/
 5. Подршка стратешком развоју ИТ система у Министарству унутрашњих послова РС““, билатерална сарадња са Краљевином Шведском, IMG 2014-2016;

Саставни део овог пројекта је УЉР компонента, кроз коју се врши набавка и имплементација софтвера за управљање људским ресурсима.

Пројекти у току:

1. „Развијање Родне агенде у Министарству унутрашњих послова Републике Србије 2016-2018“, билатерална сарадња са Краљевином Шведском, 2016-2018;

2. „Подршка развоју капацитета стратешког управљања и европских интеграција у Министарству унутрашњих послова“, билатерална сарадња са Краљевином Шведском,  IMG (International Management Group).

http://moismeu.rs/

Саставни део овог пројекта подразумева израду стратегије развоја људских ресурса, модела оцењивања, каталога радних места, као и имплементацију модула управљање временом, који је интегрисан у основни SAP HR систем.

Циљеви:

„СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 2014-2016“

Стратегија развоја људских ресурса у Министарству унутрашњих послова 2014-2016, имала је за циљ обједињавање свих послова у делокругу функције управљања људским ресурсима и успостављање савременог система управљања људским ресурсима.

Прва стратегија људских ресурса биће израђена у 2018. години, која ће бити у функцији стратешких циљева Министарства.

Визија – Стратешка, савремена и професионална функција управљања људским ресурсима оријентисана ка остварењу циљева Министарства.

Мисија – Стварање свих неопходних услова, односно организационих, законодавних, људских и материјалних претпоставки за континуирано привлачење, задржавање и развој мотивисаних, посвећених и компетентних запослених на одговоран и транспарентан начин, базиран на заслугама.

Реформски процес функције управљања људским ресурсима има за циљ да уведе модеран концепт управљања људским ресурсима у Министарство.

Овакав начин управљања људским ресурсима ће створити основ за професионализацију полиције, која ће на овај начин повећати свој капацитет, ефикасност и бити, пре свега, у служби грађана.

Бенефити

 • јаснија очекивања на радном месту
 • уређен систем запошљавања и кретања кроз службу
 • стандардизоване  и транспарентне процедуре рада
 • већа мотивација и задовољство послом,
 • смањена флуктуација,
 • поштовање права запослених из области рада и радних односа,
 • подршка руководиоцима кроз стручну подршку и алатке за квалитетно управљање,
 • добри односе са синдикатима

Запошљавање и промена радног места вршиће се путем конкурса, чиме ће се обезбедити једнак приступ свим потенцијалним кандидатима, без дискириминације, као  и повећање транспарентности и квалитет кандидата.

Систем оцењивања и управљања учинком запослених ће препознавати најбоље запослене у систему.

Запослени који обављају исти или сличан посао ће имати исту плату.

Систем обука  ће у потпуности бити прилагођен концепту развоја и напредовања запослених,  а све у сврхе максимизирања индивидуалног и организационог радног учинка.

Тренутно стање активности

Реализоване активности:

– израда каталога радних места – Зашто? Зато што ће он представљати основ за попис, вредновање и класификацију радних места у Министарству.

– израда описа послова – Зашто? Зато што ће они бити основ за уређен систем  селекције, оцењивања, развоја и обуке запослених,  тиме што ће садржати прецизно утврђена знања, вештине, способности, образовање и потребно искуство, за свако радно место у Министарству;

– израда модела каријерног напредовања – Зашто? Зато што се њиме стварају услови да способни, компетентни и мотивисани кандидати (они са најбољим учником) конкуришу на радна места. Према новом моделу каријерног напредовања да би се стекао непосредни виши чин/звање није више довољно кумулативно испуњавање досадашњих услова (одговарајући степен образовања, време проведено у претходном чину и одговарајуће службене оцене), већ се предвиђају обуке и испит. У току је израда подзаконских аката.

– израда подзаконских аката – Зашто? Зато што ће се њима уредити нормативни оквир и створити услови за целокупну примену новог  Закона о полицији;

Усвојени подзаконски акти из надлежности људских ресурса:

 1. Правилник о компетенцијама за запослене у Министарству унутрашњих послова („Сл. гласник РС“, бр. 52/2016),
 2. Уредба о спровођењу јавног конкурса у Министарству унутрашњих послова („Сл.гласник РС“, бр. 72/2016),
 3. Правилник о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова („Сл.гласник РС“, бр. 73/2016).
 4. Уредбa о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника у који су уграђене измене извршене Уредбом о изменама Уредбе о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника објављене („Службени гласник РС“, број 39 од 25. маја 2018 – Пречишћен текст) (Word, PDF)
 5. Одлука о распореду руководећих радних места полицијских службеника,
 6. Уредбa о каријерном развоју полицијских службеника (2018), (WordPDF)
 7. Уредба о стручном оспособљавању приправника и полагању стручног испита у Mинистарству унутрашњих послова(„Сл. гласник РС“ бр. 8/2017 од 3.2.2017. године),
 8. Уредба о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова(„Сл. гласник РС“, бр.17/2017)
 9. Уредбa о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова, („Службени гласник РС“, бр. 42 од 4. маја 2017, 56 од 18. јула 2018), (WordPDF)
 10. Приручник за оцењивање полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова
 11. Правилник о начину спровођења и мерама здравствене заштите у Министарству унутрашњих послова (Службени гласник РС, број 73 од 28.јула 2017.године)
 12. Правилник о условима и начину коришћења средстава Фонда за солидарну помоћ („Службени гласник РС“, бр.26/2017 и 94/2017)
 13. Правилник о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр.105/2016)
 14. Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ВСЈ („Службени гласник РС“, бр. 68 од 11. јула 2017, 98 од 3. новембра 2017, 67 од 31. августа 2018), (WordPDF)
 15. Правилник о критеријумима и начину поступања у пружању психолошке помоћи и подршке запосленима у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС“, број 88 од 15. новембра 2018), (WordPDF)
 16. Уредба о платама полицијских службеника („Службени гласник РС“, бр. 91/2018 од 23.11.2018. године“), (WordPDF);

 интерни и јавни конкурс – Зашто? Зато што ће се обезбедити да се процес регрутације и селекције спроводи на начин који је јасно дефинисан законом и подзаконским актима, транспарентан и који пружа једнаке могућности за учешће  кандидата.

“Министарство унутрашњих послова је започело спровођење јавних и интерних конкурса. У току је спровођење интерног конкурса за упражњена радна места високог нивоа руковођења и конкурс за кандидате за основну полицијску обуку.”

– усклађивање процеса управљања људским ресурсима са процесима осталих организационих јединица – Зашто? Зато што ће се тиме максимизирати ефикасност свих организационих јединица и остваривање циљева Министарства;

– увођење новог софтвера за људске ресурсе – Зашто? Увођење новог софтверског решења (САП апликација) је у функцији реформских процеса и успостављања стратешких надлежности Сектора за људске ресурсе и има за циљ обезбеђивање ефикаснијег рада, брже остваривање утврђених права запослених и успостављање услова за имплементацију система каријерног развоја у Министарству.

Имплементирано САП решење тренутно обухвата четири функционална модула – кадровска администрација, управљање организацијом, управљање обукама и управљање временом.

– унапређен систем оцењивања – Зашто? Да би се унапредио и процесу дао већи значај имајући у виду да ће оцена директно утицати на развој и напредовање

– увођење новог система плата. Зашто? Зато што ће се на тај начин отклонити аномалије у систему и интерне неправилности и успоставити праведан систем плата.

Извор: mup.gov.rs (Сајт МУП-а Р. Србије)

 

Инфо СПУ

Podelite ovu stranicu: