СПУ: ОТВОРЕН КОНКУРС НА ОСНОВНУ ОБУКУ ЗА ВАТРОГАСЦЕ

Овиђ путем обавештавамо јавност да је отворен конкурс за упис на основну обуку 100 припадника ватрогасно-спасилачке јединице (ватрогасце)
Опширније у наставку.
Извор: „ЦОПО“.
Влада Републике Србије
Министарство унутрашњих послова
расписује
КОНКУРС
ЗА УПИС 100 ПОЛАЗНИКА НА ОСНОВНУ ОБУКУ
ПРИПАДНИКА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА 

Министарство унутрашњих послова уписаће 100 полазника на стручно оспособљавање за обављање ватрогасно-спасилачких послова, и то:

–   5 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Бору,
–   4 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Ваљеву,
–   2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Врању,
–   8 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Зајечару,
–   2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Зрењанину,
–   2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Јагодини,
–   6 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Кикинди,
–   3 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачког батаљона у Крагујевцу,
–   4 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Краљеву,
–   2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Крушевцу,
–   2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Лесковцу,
–   11 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачког батаљона у Нишу,
–   3 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачког вода у Новом Пазару,
–   3 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачког батаљона у Новом Саду,
–   6 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Панчеву,
–   5 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Пироту,
–   6 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Пожаревцу,
–   2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачког вода у Пријепољу,
–   2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачког вода у Прокупљу,
–   2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Смедереву,
–   6 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачког вода у Сомбору,
–   3 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Сремској Митровици,
–   2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Суботици,
–   2 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Ужицу,
–   3 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Чачку,
–   4 полазника за подручје Ватрогасно-спасилачке чете у Шапцу.
УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да најмање годину дана има пребивалише на територији организационе јединице за коју се расписује конкурс,
 3. да нема мање од 19,  а више од 30 година старости до дана закључивања конкурса,
 4. да има завршену средњу школу,
 5. да не постоје безбедносне сметње за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова,
 6. да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Ц“ категорије,
 7. да испуњава посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-физичке и базичне моторичке способности

Право учешћа на конкурсу има и лице које поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије а није положило возачки испит „Ц“ категорије, уз обавезу да га положи у року од 1,5 године од дана завршетка основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица.

Избор кандидата за полазнике основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства унутрашњих послова спроводи комисија, коју именује министар унутрашњих послова.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Пријава на конкурс са документацијом подноси се, полицијској станици по месту пребивалишта кандидата, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у Службеном гласнику Републике Србије.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава (образац се може добити у полицијској станици);
Уз пријаву се прилаже следећа документација:
 1. Извод из здравственог картона (образац се преузима у полицијској станици),
 2. Оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци),
 3. Оригинал извода из матичне књиге рођених,
 4. Оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци),
 5. Оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању,
 6. Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована,
 7. Оверена фотокопија возачке дозволе „Ц“ категорије.
Лице које не поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Ц“ категорије прилаже оверену фотокопију важеће националне возачке дозволе за управљање моторним возилом „Б“ категорије.
Препорука је да документа о којима орган води службене евиденције (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење суда) кандидат достави сам у циљу ефикаснијег спровођења поступка.
ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА
Процедура траје од једног до три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана.
Кандидати су у обавези да испуне посебне критеријуме и прођу процес селекције који чини: лекарски преглед, провера психолошког статуса, провера базичног моторичког статуса и интервју.
Сваки појединачни део процеса селекције је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме.
Путне трошкове, трошкове лекарског прегледа и трошкове боравка у току процеса селекције сносе кандидати.
Обавештавање кандидата о датуму и месту обављања лекарских прегледа и провера психолошког статуса, базичног моторичког статуса и интервјуа, врши се најкасније седам дана пре њиховог почетка.
Лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата, састоји се из општег лекарског прегледа, специјалистичких прегледа и теста на психо-активне супстанце, које обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у складу са утврђеним критеријумима.
Општи лекарски преглед је елиминациони у смислу приступања специјалистичким прегледима.
Потпуна равноправност кандидата, у процесу селекције, обезбеђује се на тај начин што се кандидати воде под шифром приликом провера.
Кандидати се рангирају на основу збирних резултата посебних критеријума за избор кандидата и имају право да остваре увид у сопствене резултате.
Комисија утврђује коначну ранг листу кандидата.
На основу коначне ранг листе, одлуку о пријему кандидата доноси министар унутрашњих послова.
Кандидат који не буде примљен писмено се обавештава у року од осам дана од дана доношења одлуке.
Кандидат који није примљен на обуку може, преко Националног тренинг центра за ванредне ситуације, у року од осам дана од дана пријема обавештења, поднети захтев министру унутрашњих послова да преиспита одлуку.
Министарство унутрашњих послова и кандидат који је, након спроведеног конкурса, примљен на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица закључују уговор о утврђивању међусобних права, обавеза и одговорности.
Уговор се потписује пре почетка обуке, а најкасније у року од десет дана од дана почетка обуке.
Кандидатима који не испуне услове предвиђене конкурсом за пријем, уз писмено обавештење, на кућну адресу враћа се и документација приложена уз пријаву на конкурс.
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПОЛАЗНИКА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЛЈАВАНЈА
Полазник који успешно заврши основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица добија уверење и стиче могућност заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова, у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову материју. Радни однос заснива у својству приправника у ватрогасно-спасилачким јединицама, уз дужност да најмање пет година остане на раду у Министарству унутрашњих послова или да надокнади трошкове стручног оспособљавања.
Полазник који успешно заврши основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица и заснује радни однос у  Министарству унутрашњих послова дужан је да положи возачки испит за управљање моторним возилом „Ц“ категорије у року од 1,5 године од дана завршетка обуке. Трошкове обуке и полагања возачког испита сноси полазник.
Полазницима је у току основне обуке обезбеђен смештај и исхрана, као и опрема неопходна за реализацију наставних садржаја, сходно уговору који полазник закључује са Министарством унутрашњих послова.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

АДРЕСА ЦЕНТРА: 
Национални тренинг центар за ванредне ситуације
Земун  – Београд, ул. Цара Душана број 196
телефони 011/274-1042 и 011/274-1041
[email protected]

Објављено у „Службеном гласнику РС“ 20.6.2018. године, рок за пријаву је до 20.7.2018. године

Podelite ovu stranicu: